REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Klub dziecięcy szansą na aktywność zawodową rodziców/opiekunów

WND-RPDS.08.04.03-02-0002/16

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

§1

 

Informacje ogólne

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu "Klub Dziecięcy szansą na aktywność zawodową rodziców/opiekunów", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

2. Projekt realizowany jest przez Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu, ul. Okrzei 3 w partnerstwie z Fundacją Fabryka Marzeń, ul. Chabrowa 59 lok 8 w Wysokiej.

 

3. Przedmiotem projektu jest utworzenie Klubu Dziecięcego „Maluszek” przy Przedszkolu Niepublicznym w Karpaczu, który zapewni bezpłatną opiekę 22 dzieciom od 20 miesięcy do lat 3. Zajęcia w placówce są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i dostosowane do wieku dzieci i ich rozwoju psycho-ruchowego.  Dzieci niepełnosprawne otrzymają pomoc nauczycieli: logopedy i oligofrenopedagogika . Projekt przewiduje również zatrudnienie 2 niań dla najbardziej potrzebujących, w szczególności osób niepełnosprawnych. Projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci jest odpowiedzią na trudną sytuację rodziców, którzy w wyniku braku możliwości zabezpieczenia alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, nie są w stanie powrócić na rynek pracy. Dzięki realizacji projektu 24 rodziców będzie mogło podjąć pracę lub uzyskać dodatkowe kwalifikacje, które pomogą im znaleźć zatrudnienie.

 

4. Projekt realizowany jest w okresie październik 2016-czerwiec 2018 w tym:

- bezpłatna opieka nad dziećmi w Klubie Dziecięcym "Maluszek" styczeń 2017-czerwiec 2018

- bezpłatna opieka niań styczeń 2017-grudzień 2017

 

5. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu, gdzie jest możliwy kontakt z personelem projektu

 

6. Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.przedszkole.karpacz.pl, pod numerem telefonu: 501 181923 lub w biurze projektu

 

§2

 

Warunki uczestnictwa w Projekcie i kryteria rekrutacji

 

1. Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie osoba, która złożyła wypełnioną i podpisaną ankietę uczestnictwa w terminie do 31 grudnia 2016 drogą mailową, osobiście lub poczta (decyduje data dostarczenia do przedszkola, a nie termin wysłania) oraz spełnia poniższe kryteria:

a) zamieszkanie na terenie gmin: Karpacz, Mysłakowice i Podgórzyn

b) bycie rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka do lat 3

c) przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym - 12 miejsc lub status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo - 12 miejsc

d) wykazanie chęci podjęcia pracy

 

2. Po spełnieniu kryteriów dostępu brane będą pod uwagę kryteria strategiczne o odpowiedniej wadze punktowej:

a) uczestnicy niepełnosprawni lub rodzice/opiekunowie dzieci niepełnosprawnych - 10 pkt

b) osoby z rodzin objętych pomocą społeczną - 5 pkt

c) osoby z terenów wiejskich - 2 pkt

d) osoby zarejestrowane w PUP - 2 pkt

e) osoby, którym kończy się (pozostało max 5 miesięcy) urlop macierzyński/tacierzyński - 1 pkt

f) osoby z rodzin o dochodach poniżej najniższej krajowej - 1pkt

g) przypadku tej samej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń

 

3. Powstanie tez lista rezerwowa, gdzie w razie rezygnacji uczestnika możliwe będzie przyjęcie następnego.

W razie zbyt małej ilości chętnych możliwe będzie powtórzenie naboru.

 

4.Uczestnicy z najwyższą ilością punktów będą mieli możliwość wyboru formy opieki nad dziećmi: Klub Dziecięcy lub niania.

 

5. Opiekę niani może uzyskać dziecko od 6 miesiąca życia.

 

§3

 

Etapy rekrutacji

1.  Pobranie ankiety uczestnictwa ze strony internetowej przedszkola lub z placówki przedszkolnej

2.  Czytelne wypełnienie ankiety, podpisanie oraz dostarczenie jej do dnia 30 grudnia 2016 r. do palcówki przedszkolnej lub mailowo na adres przedszkole2_karpacz.wp.pl (decyduje data dostarczenia)

3.  Do dnia 2 stycznia 2017 komisja rekrutacyjna wybierze uczestników projektu i powiadomi ich o tym fakcie telefonicznie. Lista osób przyjętych do projektu dostępna będzie także na stronie przedszkola

 

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych przez beneficjenta dokumentów

 

§4

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2016 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu

 

 

 

 

 

 

Regulamin

gallery/loga